ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az Y Generáció Iskolaszövetkezet, mint Adatkezelő a www.ydiak.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetőjeként ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint az Iskolaszövetkezet szolgáltatásait igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: Érintettek) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

Jelen szabályzat értelmezése tekintetében az Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Iskolaszövetkezet kezeli.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve:                                           Y Generáció Iskolaszövetkezet

Székhelye:                                                  1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.

Képviseli:                                                 Nagy Tamás igazgatóság elnöke

Cégjegyzékszáma:                                      01-02-054614

Adószáma:                                                 24146443-2-41

E-mail címe:                                              ugyfelszolgalat@ydiak.hu

Telefonszáma:                                           + 36 30 608 1088

 

Az Iskolaszövetkezet Adatkezelő (a továbbiakban: Iskolaszövetkezet, Adatkezelő) vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének –  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

Regisztráció, szerződéskötést megelőzően

Az Iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatások az általa alkalmazott „Regisztráció a munkavállalásodhoz” elnevezésű on-line regisztrációs űrlap, valamint az ügyfélszolgálaton (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.) személyesen kitöltött regisztrációs űrlap (a továbbiakban: Űrlap) megfelelő kitöltésével vehetők igénybe mindazon Érintettek esetén, akik az Iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjaként személyes közreműködésüket az Iskolaszövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében kívánják teljesíteni mind az Iskolaszövetkezettel munkaviszonyt létesíteni kívánó Érintettek esetén.

 

Az Űrlap kitöltése során az Érintett alábbi adatai kerülnek rögzítésre: név (vezetéknév, keresztnév, születési név), születési hely és dátum (év/hó/nap), e-mail cím, telefonszám, állandó lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), állampolgárság, tanulmányi adatok (félévi státusz, iskola szintje, tagozat, intézmény neve, szak), nyelvtudás, Érintett korábbi munkavállalási adatai mely régióban szeretne dolgozni, milyen munkák érdeklik.. Az Iskolaszövetkezet a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

 

Az Iskolaszövetkezet az Érintett rögzített adatait zártan tárolja és azokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti módon és ideig kezeli.

 

Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon az Érintettnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen is az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név;
 • e-mail cím.

 

Tagsági megállapodás megkötését követően

Az Iskolaszövetkezet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az Érintett azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő tagsági megállapodás létrejötte, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek. A tagsági megállapodásban rögzítésre kerülő adatok: név, születési név, lakcím, születési hely, idő, anyja (leánykori) neve, adóazonosító jele, taj száma, diákigazolvány száma, bankszámlaszám, telefonszám. e-mail cím.

 

A belépési nyilatkozatban megadott adatok: név, születési név, nem, lakcím, születési hely, idő, anyja (leánykori) neve, adóazonosító jele, taj száma, diákigazolvány száma, bankszámlaszám, telefonszám, állampolgárság, e-mail cím, oktatási intézmény neve, évfolyam.

 

Egyedi megállapodás esetén kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, tagsági megállapodás teljesítésével összefüggő adatok (teljesítés ideje, helye, díjazás).

 

Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata

Amennyiben a tag nem töltötte be a 18. életévét, abban az esetben az iskolaszövetkezetbe történő belépéséhez, a külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony létesítéséhez, valamint a tagsági megállapodás és az egyedi megállapodás megkötéséhez törvényes képviselőnek írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Adatkezelő a törvényes képviselő alábbi adatait kezeli: Név, Lakcím, Személyi igazolvány száma.

 

A szerződés megkötését követően az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • feladatköre, amelyben munkát végez, illetve a tagsági jogviszonya alatt korábban végzett; szolgáltatás fogadójának neve, székhelye, ahol munkát végez, illetve a jogviszonya alatt korábban végzett; a munkavégzésért járó díjazás egysége és összege egységenként; egyéb juttatások jogcíme és összege, munkaidő beosztása;
 • Elvégzett képzések adatai: végzettség megnevezése;
 • Elszámoláshoz szükséges adatok: a jogviszonyban töltött időszakai (óraszám), a feladatteljesítésről szóló munkaidő-nyilvántartások.
 • Elszámolási adatok: a jogviszony alatt a Tag részére az Adatkezelő által juttatott díjak és egyéb juttatások, költségtérítések és az ezekhez kapcsolódó levonások és közteher befizetések adatai
 • Jogviszony teljesítéséhez kapcsolódó egyéb adatok: elszámolási kötelezettséggel átvett munkaeszközökhöz, munkaruházathoz, belépőkártyákhoz kapcsolódó adatok, felhasználónevek, jelszavak; pénztár-vagy leltárhiányhoz, káreseményhez, károkozáshoz, munkabalesethez, tagi vagy szövetkezeti igényérvényesítéshez kapcsolódó információk.
 • Egyéb adatok: az Adatkezelő, a szolgáltatás fogadója és az adatfeldolgozók informatikai rendszereinek használatával előállított vagy továbbított elektronikus tartalom, beleértve a dokumentumokat, információkat, elektronikus leveleket, és egyéb elektronikus közléseket.

 

Ajánlatkérés

A Weboldalon az Érintettnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen az Adatkezelőtől ajánlatot kérni. Az ajánlatkéréshez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • ajánlatkérő pozíciója.

 

Az ajánlatkéréshez szükséges további kérdések (cégnév, milyen munkakörbe keres munkaerőt, szükséges létszám, szolgáltatás várható kezdése és időtartamra, honnan hallott rólunk?, ajánlatkérés részletezése), mivel jogi személyre vonatkozik, ezért személyes adatot nem érint.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

A Jelentkezők személyes adatai kezelésének jogalapja a Jelentkező személyes adatainak kezeléséhez a jelen Tájékoztató elfogadásával adott önkéntes hozzájárulása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 

A Tagoknak a jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelésének jogalapja, hogy

 1. az adatkezelés a Tagok és az Adatkezelő közötti személyes közreműködésre irányuló megállapodás (szerződés) teljesítése érdekében szükséges, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 2. az adatkezeléshez az Adatkezelőnek a szolgáltatás fogadójával kötött szerződése teljesítéséhez jogos érdeke fűződik, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja,
 3. az adatkezelés a jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
 4. adatkezelés egészségügyi célokból, a tagok munkavégzési képességének felmérése, érdekében szükséges, GPPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Iskolaszövetkezet által kínált, igénybe vehető szolgáltatások (tagsági jogviszony létesítése, személyes közreműködés diákmunka keretében, hírlevél küldése, munkaviszony létesítése, szolgáltatási, vállalkozási szerződés megkötése) nyújtásának biztosítása. Az Iskolaszövetkezet kizárólag ezen célokhoz kötötten kezeli és tárolja a Érintett személyes adatait, ettől eltérő célra nem használhatja fel, harmadik személyek részére kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén, vagy hatósági kötelezés alapján adhatja át.

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak szerint az Iskolaszövetkezet az Érintett regisztráció során megadott e-mail címére hírlevelet kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulásával küldhet. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Az Érintett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, ebben az esetben az Iskolaszövetkezet biztosítja, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

 

Az Iskolaszövetkezet az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 

Tagsági jogviszony létrejötte esetén az adatkezelés célja az Iskolaszövetkezet és az Érintett közötti tagsági jogviszony teljesítésével, fennállásával, megszűnésével, így különösen a feladatteljesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok (beleértve a személyügyi feladatokat, a jövedelem számítását, átutalását és a társadalombiztosítási elszámolásokat) és a HR kontrolling (beleértve a humánerőforrás hatékony üzleti megszervezését) teljesítése.

 

Az Adatkezelő az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja az Érintett személyes adatait a tagsági megállapodásához kapcsolódó, a feladatteljesítésről szóló egyedi megállapodásban meghatározott harmadik félnek (a szolgáltatás igénybevevője, fogadója részére) a szövetkezeti tagsági jogviszony keretében történő feladatteljesítés megvalósítása céljából történő adatkezelésre, az ehhez szükséges terjedelemben.

 

Az adatkezelés célja tehát:

 • a Tag és az Adatkezelő közötti tagsági jogviszonyon, valamint az Adatkezelő és a szolgáltatás fogadója közötti szerződésen alapuló, külső szolgáltatás teljesítésében történő személyes közreműködésre irányuló megállapodás alapján a Feleket illető jogok és terhelő kötelezettségek teljesíthetők legyenek,
 • Adatkezelő egyfelől eleget tegyen a jogviszonyhoz kapcsolódóan a feladatteljesítésre, munkavédelemre, adózásra, bejelentésekre és nyilvántartásokra vonatkozó, és egyéb jogszabályi kötelezettségeinek.

 

Ajánlatkérés esetén az Érintett természetes személyt a megadott telefonszámon vagy e-mail címen felkeresi és az általa megadott paramétereknek megfelelően ajánlatot tesz a képviselt jogis személlyel történő szerződéskötés céljából.

 

 1. A személyes adatok megismerése, adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

Az Iskolaszövetkezet a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. A 4. pont szerint meghatározott cél érdekében kizárólag az Iskolaszövetkezet mindenkori alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg az Érintett személyes adatait, azokat harmadik személynek – a jelen tájékoztatóban foglalt kivétellel – nem adhatják tovább. Az Iskolaszövetkezet kizárólag a 4. pont szerinti cél megvalósítása érdekében jogosult adatfeldolgozást végző személy igénybe vételére.

 

Az adatkezelés céljának megvalósításához, különösen állásajánlat tétele, kiválasztási eljárásban történő részvétel, jogviszony létesítése céljából az érintett önéletrajzát a tényleges feladatteljesítési lehetőséget kínáló szerződött megrendelői (szolgáltatás fogadója) részére – a 4. pont szerinti kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján – átadhatja. Az Iskolaszövetkezet szerződött megrendelői az önéletrajzokat kizárólag a kiválasztáshoz szükséges mértékig és ideig jogosultak megismerni, az adott állás betöltését követően a tudomásukra jutott személyes adatokat törölni kötelesek.

 

Az érintett önéletrajzának továbbítását az Y Generáció Iskolaszövetkezethez intézett írásbeli nyilatkozatával megtilthatja, továbbá jogosult felvilágosítást kérni arról, hogy önéletrajza mikor és kinek a részére került átadásra. Az Iskolaszövetkezet az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

 

Minden olyan adattovábbítás esetében, amely során a továbbítás címzettje olyan szolgáltatás fogadója, amely harmadik országban folytatja adatkezelési tevékenységét, Adatkezelő kizárólag szintén az Érintett megfelelő előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja az Érintett személyes adatait.

 

Az uszodamester, úszómester képesítés megszerzésére irányuló tanulmányi szerződés megkötését követően a képzésre az Iskolaszövetkezet projektmenedzser munkakört betöltő munkavállalói jelentkeznek a Tag nevében a Wellness- és Szállodaipari Felnőttképző Intézethez (SpaDium Oktató és Szolgáltató Kft.), annak regisztrációs oldalán. A jelentkezéshez, a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül az Iskolaszövetkezet továbbítja a Tag nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, legmagasabb iskolai végzettségét, munkaerő-piaci státuszát, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét. A számlázási adatok esetén az Iskolaszövetkezet, mint költségviselő, a saját adatait adja meg. A jelentkezést követően a SpaDium Oktató és Szolgáltató Kft. a Tag részére küld e-mailben visszaigazolást. Ezt követően kerül sor a Tag és a felnőttképzési intézmény közötti szerződéskötésre, felhasználva a Tagnak az Iskolaszövetkezet által megadott személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az Iskolaszövetkezet a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció, valamint a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. Ajánlatkérés esetén, amennyiben nem jön létre az Érintett által képviselt jogi személlyel szerződéses jogviszonyban, abban az esetben haladéktalanul törli a megadott személyes adatokat. Szerződéses jogviszony létrejötte esetén annak megszűnését követő 5 év elteltével kerül sor a megadott adatok törlésére, kivéve azt az esetet, ha az Érintettnek a jogi személlyel való kapcsolata korábban megszűnik. Ebben az esetben ezen időponttól számított 5 évig őrzi meg a személyes adatokat.

 

a regisztráció során, a szerződéskötést megelőzően felvett személyes adatok tekintetében a szerződéskötést követően kezelt személyes adatok tekintetében a törlés időpontja
–          amennyiben a Jelentkező Adatkezelővel az adatkezelés megkezdésétől számított egy éven belül nem létesít jogviszonyt, Adatkezelő a Jelentkező személyes adatait­ az érintett iskolai félév / szemeszter lezárását követően vagy ­a Jelentkező kérelmére a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül törli,

–          ha a Jelentkező Adatkezelővel jogviszonyt létesít, úgy a Jelentkező személyes adatai törlésére vonatkozóan a másik oszlop rendelkezéseit alkalmazza.

 

–          azon személyes adatokat, amelyek számviteli bizonylat alátámasztására szolgálnak, illetve ilyen adatokat tartalmazó dokumentumok elválaszthatatlan részét képező egyéb személyes adatokat az adat keletkezés évének utolsó napját követő 8 év elteltével;

–          azon személyes adatokat, amelyek a feladatteljesítéssel kapcsolatos jogszabályi megfelelőség alátámasztására szolgálnak, illetve ilyen adatokat tartalmazó dokumentumok elválaszthatatlan részét képező egyéb adatokat, az adat keletkezés évének utolsó napját követő 8 év elteltével;

–          a Tagi, vagy az adatkezelői, vagy a szolgáltatás fogadói igényérvényesítésekhez szükséges személyes adatokat, illetve ilyen adatokat tartalmazó dokumentumok elválaszthatatlan részét képező egyéb személyes adatokat az adat keletkezés évének utolsó napját követő 8 év elteltével;

–          minden más személyes adatot a jogviszony megszűnése évének utolsó napját követő 1 év elteltével.

 

 

 

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

Az Érintett adatainak megismerésére az Iskolaszövetkezet igazgatósága, a koordinátor és projektmenedzser munkakört betöltő munkatársai, valamint azon szolgáltatás fogadói jogosultak, amelyek részére az Érintett a személyes adatainak továbbításához kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintettet.

 

A tagnyilvántartás a Ptk. 3:355. §-a alapján korlátozottan nyilvános. A tagnyilvántartásba bárki, azaz nem csak a tagok, hanem kívülálló személyek is betekinthetnek, ha érdekeltségüket igazolják. Például, ha a belépést tervező új tag egy korábbi tag pozícióját kívánja átvenni, akkor érdekelt lehet annak ellenőrzésében, hogy az adott tagot milyen adatokkal tartják nyilván a szövetkezet tagnyilvántartásában.

 

 1. Eltérő szabályok az Iskolaszövetkezettel munkaviszonyt létesíteni kívánó Érintettek személyes adatainak kezeléséről

 

Az álláshirdetésre jelentkezők információs önrendelkezési jogának szerves része az, hogy az érintettek az adatkezelő kilétére kiterjedő megfelelő tájékoztatást kapjanak már az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása előtt, valamint, hogy tudomással rendelkezzenek arról, hogy kikkel szemben tudnak élni jogaikkal.  Az Iskolaszövetkezet anonim álláshirdetést nem ad fel.

 

A személyes adatok kezelésének célja: a megüresedett / megüresedő munkakör betöltése, jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése. A jelentkező információs önrendelkezési jogának biztosítása érdekében tájékoztatást kap arról is, ha a Társaság nem őt választotta az adott állásra. Erre az elutasító döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül kerül sor.

Ha a Társaság a jelentkezők közül kiválasztott egy személyt a meghirdetett állásra, akkor megszűnt az adatkezelés célja, és a ki nem választott jelentkezők személyes adatait – az alábbi kivétellel – törölni kell. Ezzel egyidejűleg fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát.

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, az erre vonatkozó bizonyítvány-másolatok, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, a benyújtott pályázat.  Amennyiben az Iskolaszövetkezet a pályázatban különleges személyes adatot ismer fel, úgy azt haladéktalanul törli.

 

Az Iskolaszövetkezet nem kér fényképpel ellátott önéletrajzot. Amennyiben a pályázó ennek ellenére fényképpel ellátott önéletrajzot küld meg, abban az esetben az Iskolaszövetkezet akként tekinti, hogy annak kezeléséhez kifejezett hozzájárulását adta. Erre a körülményre az Iskolaszövetkezet már az álláshirdetésben felhívja a pályázó figyelmét.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult, a munkaügyi, személyzeti feladatokat ellátó munkavállaló és az adott terület szakmai vezetője.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a kiválasztási folyamat lezárását követő 5. munkanap. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a 6. napon törölni kell. Törölni kell annak a jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

 

Az Iskolaszövetkezet csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg ezen határidőn túl a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb a pályázat elbírálásáig kell kérni a jelentkezőktől. Kifejezett hozzájárulás esetén a pályázati anyag az Iskolaszövetkezet adatbázisában az elbírálását követő 12. hónap utolsó napján törlésre kerül. A 12 hónap alatt a kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére. Amennyiben az érintett ezen időszakon belül a hozzájárulását visszavonja, abban az esetben személyes adatai a visszavonás napjával törlésre kerülnek.

 

Amennyiben álláshirdetés nélkül érkezik pályázati anyag, abban az esetben az Iskolaszövetkezet megkeresi a jelentkezőt annak érdekében, hogy hozzájárul-e jelentkezése a fenti 12 hónapig történő tárolásához. Ennek hiányában mind a papír alapú, mind az e-mailben érkezett pályázati anyagot törölni szükséges.

 

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az Iskolaszövetkezet erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik: a munkáltatói jogkör gyakorlója és az adott terület szakmai vezetője. Az Iskolaszövetkezet a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

 

A személyes adatok tárolásának helye, védelmét biztosító intézkedések: a papír alapon kezelt dokumentumok őrzésére külön szobában kerül sor, melyhez kulccsal az igazgatóság tagjai rendelkeznek. Az elektronikus úton érkezett dokumentumok az igazgatóság elnökének a saját használatú számítógépén kerülnek tárolásra, mely jelszóval védett.

 

Az Iskolaszövetkezet az elektronikus HR adatbázishoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

 

 1. Az Iskolaszövetkezet általi adatkezelés és adatbiztonság alapelvei

 

Az Iskolaszövetkezet számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a fióktelepén, a 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2. szám alatti szervertermében található meg. Az Iskolaszövetkezet informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen. Az Iskolaszövetkezet műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről. Az informatikai rendszer és hálózat egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Iskolaszövetkezet tájékoztatja az Érintetteteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson.

 

Az Iskolaszövetkezet megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

Az adatok biztonságát Adatkezelő a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről.

 

 1. Az Érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 

 • Hozzájárulás visszavonása: amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (pl. törvényes képviselő bankszámlaszámának megadása, biztosítási káresemény bejelentése), a hozzájárulást megadó érintett személy jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személy személyes adatait az Iskolaszövetkezet nem kezeli tovább, azt törli. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 • Hozzáférés joga: elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az általunk kezelt személyes adataid, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

 

 • Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

 

 • Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): kérheti személyes adatai törlését. Az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet. Törlésnek továbbá akkor van helye, ha az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség; az adatok kezelése jogellenes; a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog: az adatkezelés folyamata során kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog: amennyiben személyes adatait elektronikus úton (hozzájárulás vagy szerződés jogalapján) kezeljük, igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át Önnek vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

 

A kérelmet elektronikus úton az ugyfelszolgalat@ydiak.hu email címen keresztül, postai úton vagy személyesen a projektmenedzsernek átadva kell eljuttatni.  A kérelemre legfeljebb 25 napon belül válaszolunk.

 

Igényérvényesítés módja:

 • Adatkezelő megkeresése

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételeit, illetve igényeit először velünk, mint adatkezelővel közölje annak érdekében, hogy az észrevételeit minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

 • Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni. A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 • Bírósághoz fordulás joga

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos érdeke alapján öt évig kezeljük.

 

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Iskolaszövetkezet igazgatósági elnökének feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben a Szövetkezet ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Szövetkezet igazgatóságának elnökét.

 

Az adatvédelmi incidens bejelenthető az Iskolaszövetkezet központi e-mail címén, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Iskolaszövetkezet igazgatóságának elnöke – az adatok biztonságáért felelő dolgozó bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során jogosulatlanul megismert adatok körét, számát,
 4. az incidenssel érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételek esetén értesíteni kell a Felügyeleti Hatóságot.

 

Az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, ha az az azzal érintett természetes személyek adatjogaira illetve adatszabadságára nézve magas kockázattal jár a Szövetkezet tájékoztatja az érintetteket. A tájékoztatásnak ebben az esetben is világosnak, egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.

 

Az Iskolaszövetkezet mellőzheti az érintettek tájékoztatását, ha:

 • megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel lehetetlenné tette az adatvédelmi incidenssel érintett adatok illetéktelen személyek számára való megismerhetőségét,
 • az adatvédelmi incidens bekövetkezése után olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintettek jogaival és szabadságaival kapcsolatos magas kockázat nem valósul meg,
 • a tájékoztatás csak aránytalan erőfeszítések révén lenne megoldható, ebben az esetben olyan intézkedést kell tenni, ami biztosítja az érintettek hatékony tájékoztatását.

 

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartását az erre kijelölt személy elektronikus formában vezeti. A nyilvántartás – a Munkavállaló, Tag nevének kivételével – nem a konkrét személyes adatokat, hanem a személyes adatok körét tartalmazza.

 

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 

12.   Cookie-k

 

Amikor a látogató (nem Érintett) meglátogatja a Weboldalt, az Adatkezelő nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Adatkezelő feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Adatkezelő beépítet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem. A cookie-fogadását a látogató – böngészője beállításai alapján – letilthatja.

 

A meglévő Facebook profilon keresztül történő regisztrációra vonatkozó külön rendelkezések

 • A Facebook profilon keresztül történő regisztráció esetében Jelentkező automatikusan elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket, továbbá a Facebook Adatkezelési szabályzatát, melyet az alábbi https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanationlinken keresztü és a Facebook Felhasználási Feltételeit (Jogi és Felelősségi Nyilatkozat) melyekről az alábbi https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/update linkre kattintva érhet el.
 • A Bejelentkezés Facebookkal gombra kattintva egy felugró ablak tájékoztat arról, hogy mit szeretne látni az alkalmazás, azonban a Jelentkező az “A megadott információk szerkesztése” szövegre kattintva módosíthat ezen. Csak a nyilvános adatlap információinak (név, profilkép, életkor, nem stb.) megadása kötelező, az ismerőslista, vagy az e-mail cím átadását a Felhasználó megtagadhatja. Ilyenkor az ablak jobb oldalában található kis pipára kattintva, amelyik sor mellett nem lesz ilyen ikon, azt az adatot nem kapja meg az Adatkezelő.

 

13.   Gyermekek védelme

 

Az Iskolaszövetkezet Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok és információk rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy cselekvőképessége az érintett adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az Érintett az adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül – beleértve a 2. pontban foglaltakat is -, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult, az Érintett köteles a jogszabályban megnevezett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni.

 

A jognyilatkozatok érvényességének, így a kiskorúak adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás érvényességének szabályozását a Ptk. és a Rendelet tartalmazza. A Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1) bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.” A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.” A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.”

 

Amennyiben az Iskolaszövetkezet észleli, hogy Szolgáltatásait nyilvánvalóan „cselekvőképtelennek” minősülő személy, így különösen szülői illetve gondviselői engedély nélkül eljáró 16. életévét be nem töltött gyermek kívánja igénybe venni, minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokába, és biztosítja, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általa történő felhasználásra.

 

Kérjük az Érintetteket, közöljék az Iskolaszövetkezettel haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt a szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.